เปิดรับสมาชิกแล้ว!

สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี คุ้มครองสูงสุด 400,000 บาท

สอบถามข้อมูลสมาชิก

เรื่องล่าสุด🔥

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเงินสงเคราะห์

คำถามที่พบบ่อย

1ชำระเงินค่าสงเคราะห์เท่าไหร่?
สมาคมจะเรียกเก็บค่าสงเคราะห์รายปี 2450 บาท และในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตเกิน 24 ศพ ทางสมาคมจะเก็บเพิ่มศพและ 10 บาท และจะสรุปยอดการเรียกเก็บในสิ้นปี
 
2จะตรวจสอบยอดชำระ หมายเลขสมาชิก สถานะภาพ หรือวันครบชำระได้อย่างไร?

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ระบบตรวจสอบข้อมูลและยอดชำระ  https://bit.ly/3ylwYkA
  (ระบบเปิดเฉพาะวันเวลาทำการ)
 • สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705, 045-714-733
 • สอบถามผ่านทาง LINE Official Account https://lin.ee/4YsEvXXuR
3ชำระได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง?

สมาชิกสามารถชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 • ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
 • ชำระผ่าน Mobile Banking (ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏตามใบแจ้งและบนหน้าเว็บไซด์ของสมาคม)
 • ชำระที่เค้าเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทั่วประเทศ ตามใบแจ้ง Bill Payment ของสมาคม
4จะแจ้งชำระเงินอย่างไร?

สมาชิกสามารถแจ้งชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้ 

 • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705, 045-714-733
 • ทาง LINE Official Account https://lin.ee/4YsEvXXuR

กรณีชำระผ่าน bill payment ของธนาคาร ธ.ก.ส. ทางธนาคารจะมีข้อมูล ชื่อ-สกุล ของสมาชิกจึงไม่ต้องแจ้งเข้ามาที่สมาคม

5กรณีเลยกำหนดวันจ่ายเงินแล้วยังสามารถจ่ายได้หรือไม่?

หากเลยวันกำหนดจ่ายสมาคมจะคุ้มครองสมาชิกภาพไปอีก 30 วัน สามารถชำระเงินได้ตามรอบปกติ และหากเลยกำหนดจ่ายเกินกว่า 30 วัน จะถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสมาคม และไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าสมาชิกจะชำระเงินเข้ามาตามยอดที่ได้รับแจ้งจึงจะมีสถานะภาพเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามปกติ

6เมื่อสมาชิกเสียชีวิตต้องดำเนินการอย่างไร?

หากมีสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์ดำเนินการแจ้งให้กับสมาคมฯได้รับทราบทันที  หลังจากได้ทำการแจ้งจำหน่ายตายที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว

          ให้นำเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายื่นรับเงินสงเคราะห์ศพกับสมาคม

 1. หนังสือสำคัญหรือสมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร
 2. สำเนาใบมรณะบัตร (ให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วย)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตายคัดหลังจากแจ้งจำหน่ายตาย ที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคน
 5. หลักฐานอื่นๆที่สมาคมฯต้องการ สมาคมฯจะแจ้งเพิ่มเติม ยื่นหลักฐานที่สำนักงานสมาคมฯที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด
7กรณีสมาชิกฆ่าตัวตายจะได้รับเงินสงเคราะห์หรือไม่?

กรณีสมาชิกฆ่าตัวตาย

 • การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีฆ่าตัวตาย เมื่อพ้นระยะเวลารอคอยตามรูปแบบเงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพครึ่งหนึ่งหรือไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินสงเคราะห์ศพสูงสุดตามรูปแบบเงื่อนไขนั้นๆ

 • การเสียชีวิตของสมาชิกฯ กรณีถูกผู้อื่นฆ่า หากคดีถึงที่สุดแล้วพบว่า ผู้ที่กระทำการฆ่าไม่มีส่วน รับผลประโยชน์กับเงินสงเคราะห์ศพนี้สมาคมฯจะจ่ายเงินสงเคราะห์ตามจำนวนเต็ม ตามห้วงระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขนั้นๆ

 • กรณีสมาชิกฯ เสียชีวิต ที่ยังไม่พ้นระยะเวลารอคอยภายใต้เงื่อนไขใดๆ สมาคมฯจะไม่จ่ายเงินสงเคราะห์ศพ

 • มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธรถือเป็นข้อยุติ

อ้างอิงจากประกาศฉบับเต็ม กรณีสมาชิกฆ่าตัวตาย มติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประมวลภาพกิจกรรม มอบเงินสงเคราะห์

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 10

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

นายกสมาคมฯ

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

อุปนายกคนที่ 1

นายดำริ นนท์สามารถ

อุปนายกคนที่ 2

นางชัญญรัส สุนทรา

กรรมการ

นางดวงพร เพลินสมบัติ

กรรมการ

นายประกาศ ศรีแพงมล

เลขานุการ

นายสุนนท์ จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายณัทพล ทองน้อย

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

ว่าที่ร.ต.สง่า ไชยรักษ์

กรรมฝ่ายวิชาการ

นางผกากรอง นามกอง

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอำพร อุ่นชิน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายคงยศ แสนทวีสุข

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายแสนสุข เพียรงาม

กรรมการ

LINE Official Account

เพิ่มเพื่อน

Facebook Page

ช่องทางการชำระเงิน

สื่อประชาสัมพันธ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร

“เพื่อการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายโดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้”

แผนที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร

วันเวลาเปิดทำการ
วัน เวลา
จันทร์ 8:30–16:30
อังคาร 8:30–16:30
พุธ 8:30–16:30
พฤหัสบดี 8:30–16:30
ศุกร์8:30–16:30
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดทำการ
อบถามข้อมูลอื่นๆ โทร 081-876-3533 และ 091-064-9705