ประกาศ แต่งตั้งและมอบหมายกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบ