มอบเงินสงเคราะห์

19 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอำนวย ขันเงิน

12 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายหัน ไตรภูม

2 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอาคม เหล็กกล้า

28 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายวิบูลย์ ปงกันยะยืน

28 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายธนารักษ์ หงษ์คำ

26 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางขาว ผาจำปา

25 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายสีประภา ทองน้อย

22 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางเพลินจิต สืบสุนทร

21 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางสาวสมาน บำเพ็ญ