มอบเงินสงเคราะห์

26 สิงหาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางสุทธสินี เวชกามา

5 สิงหาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายวิชัย วิจิตขะจี

2 สิงหาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางบุญล้วน สุนทรา

10 มิถุนายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางถิ่น สุจิต

10 มิถุนายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายสุวิทย์ พึ่งโพธิ์

6 มิถุนายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายพรมมา พรมบุตร

26 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ น.ส.บน วิสันเภท

23 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางสมหมาย สุดบอนิจ

19 พฤษภาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายอำนวย ขันเงิน