มอบเงินสงเคราะห์

21 เมษายน 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางพนม จุฬาคำ

31 มีนาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายกองทอง ทับแสง

30 มีนาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายรวม สิงห์สถิตย์

30 มีนาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายสนิท เสาะสมบูรณ์

30 มีนาคม 2565

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นางราตรี นาถาบำรุง

16 ธันวาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายฤทธิ์ เพลินสมบัติ

8 ธันวาคม 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายเสมือน คุ้มครอง

1 พฤศจิกายน 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายบุญธง ขยันหา

1 พฤศจิกายน 2564

มอบป้ายเงินสงเคราะห์ศพ นายบุญเพ็ง อินทนาม