ทำเนียบคณะกรรมการ

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

นายณัฐวุฒิ จันทร์สว่าง

นายกสมาคมฯ

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

นายวุฒินันต์ สุดบอนิจ

อุปนายกคนที่ 1

นายดำริ นนท์สามารถ

นายดำริ นนท์สามารถ

อุปนายกคนที่ 2

นางชัญญรัส สุนทรา

นางชัญญรัส สุนทรา

กรรมการ

นายประกาศ ศรีแพงมล

นายประกาศ ศรีแพงมล

เลขานุการ

นายสุนนท์ จันทร์แก้ว

นายสุนนท์ จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางดวงพร เพลินสมบัติ

นางดวงพร เพลินสมบัติ

กรรมการ

นายณัทพล ทองน้อย

นายณัทพล ทองน้อย

ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ

นางผกากรอง นามกอง

นางผกากรอง นามกอง

ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายอำพร อุ่นชิน

นายอำพร อุ่นชิน

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายคงยศ แสนทวีสุข

นายคงยศ แสนทวีสุข

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ว่าที่ร.ต.สง่า ไชยรักษ์

ว่าที่ร.ต.สง่า ไชยรักษ์

กรรมฝ่ายวิชาการ

นายแสนสุข เพียรงาม

นายแสนสุข เพียรงาม

กรรมการ