ติดต่อเรา

ที่อยู่

17/12 ซอย เทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000

เบอร์โทร

081-876-3533 และ 091-064-9705

อีเมล์

[email protected]

เจ้าหน้าที่สมาคมฯ พร้อมให้การบริการ

น.ส.ชนกนาถ สระบัวทอง

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.ณัฐธิดา โสมณะวัฒน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ศรัญญา แก้วใส

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุพลชัย เหมลา

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและคอมพิวเตอร์

คำถามที่พบบ่อย

โดยปกติสมาคมฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ทุกปี โดยจะเปิดรับสมัครช่วงเดือน เมษายน ของทุกปีและจะปิดรับสมัครในสิ้นปีของปีนั้นๆ ในการรับสมัครสมาชิก ผู้สมัครจำเป็นต้องมาสมัครด้วยตนเองที่สมาคมฯ โดยเตรียมเอกสารดังนี้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

1.ใบสมัครสมาชิก  

2.ใบรับรองแพทย์ (กรณีตรวจสุขภาพ  อยู่ในชุดสมัคร) 

3.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด 

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ผู้จัดการศพ และผู้รับผลประโยชน์ คนละ 1 ชุด 

5.สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน 1 ชุด (กรณีที่ผู้จัดการศพและผู้รับผลประโยชน์เป็นคู่สมรสของผู้สมัคร) 

6.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น 

สมาคมจะเรียกเก็บค่าสงเคราะห์รายปี 2450 บาท และในกรณีมีสมาชิกเสียชีวิตเกิน 24 ศพ ทางสมาคมจะเก็บเพิ่มศพและ 10 บาท และจะสรุปยอดการเรียกเก็บในสิ้นปี 

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

   • ระบบตรวจสอบข้อมูลและยอดชำระ  https://app.cayasocoop.or.th 
   • สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705 
   • สอบถามผ่านทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR 

 

สมาชิกสามารถชำระได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

   • ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร 
   • ชำระผ่าน Mobile Banking (ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏตามใบแจ้งและบนหน้าเว็บไซด์ของสมาคม) 
   • ชำระที่เค้าเตอร์ ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ทั่วประเทศ ตามใบแจ้ง Bill Payment ของสมาคม 

สมาชิกสามารถแจ้งชำระเงินตามช่องทางต่อไปนี้  

   • ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-876-3533, 091-064-9705 
   • ทาง LINE Official Account  https://lin.ee/4YsEvXXuR 

กรณีชำระผ่าน bill payment ของธนาคาร ธ.ก.ส. ทางธนาคารจะมีข้อมูล ชื่อ-สกุล ของสมาชิกจึงไม่ต้องแจ้งเข้ามาที่สมาคม 

 

หากเลยวันกำหนดจ่ายสมาคมจะคุ้มครองสมาชิกภาพไปอีก 30 วัน สามารถชำระเงินได้ตามรอบปกติ และหากเลยกำหนดจ่ายเกินกว่า 30 วัน จะถือว่าพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสมาคม และไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตไม่ว่ากรณีใดๆ จนกว่าสมาชิกจะชำระเงินเข้ามาตามยอดที่ได้รับแจ้งจึงจะมีสถานะภาพเป็นสมาชิกภาพของสมาคม ตามปกติ 

หากสมาชิกประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์จากเดิมให้สมาชิกดำเนินการดังต่อไปนี้ 

   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด 
   • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์คนใหม่ 1 ชุด

*หมายเหตุ  

   • สมาชิกต้องมาทำการเปลี่ยนด้วยตนเอง และนำผู้รับผลประโยชน์เดิมมาด้วย 
   • หากผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่สามารถมาได้ ต้องมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ และต้องได้รับการยินยอมจากผู้รับผลประโยชน์เดิม 
   • หากมีการปลอมแปลงเอกสาร หรือผู้รับผลประโยชน์เดิมไม่ยินยอม จะถือว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นโมฆะ 

หากมีสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้รับผลประโยชน์ดำเนินการแจ้งให้กับสมาคมฯได้รับทราบทันที  หลังจากได้ทำการแจ้งจำหน่ายตายที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว 

ให้นำเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ มายื่นรับเงินสงเคราะห์ศพกับสมาคม 

   1. หนังสือสำคัญหรือสมุดประจำตัวสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร 
   2. สำเนาใบมรณะบัตร (ให้นำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯด้วย) 
   3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ตายคัดหลังจากแจ้งจำหน่ายตาย ที่อำเภอ หรือท้องถิ่นแล้ว 
   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีสิทธิ์รับเงินทุกคน 
   5. หลักฐานอื่นๆที่สมาคมฯต้องการ สมาคมฯจะแจ้งเพิ่มเติม ยื่นหลักฐานที่สำนักงานสมาคมฯ ที่ทำการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จำกัด