มอบเงินสงเคราะห์ศพให้แก่ญาตินางบุญมี ประสงค์ทรัพย์