มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้แก่ญาตินางอำนวย รักพงษ์พันธ์