ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร เรื่อง กรรมการดำเนินการ พ้นวาระ ประจำปีบัญชี 2561