ประกาศ เรื่อง การคืนสมาชิกภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร