การรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2563