ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2562