ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2562