ประกาศ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร เรื่อง การรับสมัครกรรมการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2562