ประกาศ เรื่อง กรรมการดำเนินการพ้นวาระ ประจำปี 2562