ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม กรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี  2561