ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี  2561