ประกาศ เรื่อง นายกสมาคมฯ และกรรมการดำเนินการพ้นวาระ ประจำปี 2560