ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสมาชิกโครงการเสริมสุข สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร