ประกาศเรื่อง การคุ้มครองสิทธิในการรับเงินสงเคราะห์ศพเมื่อเสียชีวิตของสมาชิกสามัญและสมทบ