ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการดำเนินการประจำปีบัญชี 2565