ประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาธารณสุขยโสธร เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564