ประกาศ รับสมัครเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญชี 2566